تماس با ما
آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6
تلفن های تماس : 05118518950 - 05118518951 - 05118518952 - 05118518953 - 05118518954 - 05118518955 - 05118518956 - 05118518957 - 05118518958
  نمابر: 8518959 - 0511
info@hotelSalam.hrhs.ir
58 - 8518950 - 0511
مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6