تماس با ما
آدرس: مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6
تلفن های تماس : 05138518950 - 05138518951 - 05138518952 - 05138518953 - 05138518954 - 05138518955 - 05138518956 - 05138518957 - 05138518958
  نمابر: 8518959 - 0513
info@hotelSalam.hrhs.ir
58 - 8518950 - 0513
مشهد، خیابان پاسداران، نبش پاسداران 6